Rules and regulations pertaining to Conference room rental.

 1. Regulamin określa zasady najmu sali konferencyjnej w budynku ReaktorWarsaw przy ul. Bohomolca 15 w Warszawie, pomiędzy ReaktorWarsaw, zwanym dalej Wynajmującym, a każdym podmiotem wynajmującym salę konferencyjną, zwanym dalej Najemcą.
 2. Najemca sali konferencyjnej jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu a ponadto do przestrzegania zarządzeń technicznych, przeciwpożarowych i BHP, obowiązujących na terenach Wynajmującego.
 3. Rezerwacja sali konferencyjnej dokonywana jest przez Najemcę drogą mailową lub telefoniczną. Potwierdzenie rezerwacji najmu sali konferencyjnej ze strony Wynajmującego oznacza zawarcie umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę wystawienia przez Wynajmującego potwierdzenia zamówienia.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty zamówienia sali konferencyjnej z powodu wyczerpania możliwości lokalizacyjnych, bądź jeśli najem sali konferencyjnej ma związek z organizacją wydarzenia, którego charakter może wpłynąć na negatywny wizerunek Wynajmującego.
 5. Anulowanie rezerwacji sali konferencyjnej bez ponoszenia kosztów możliwe jest do 24 godzin (w dniu roboczym) przed planowanym terminem wynajmu. Rezygnację należy zgłosić drogą elektroniczna lub telefoniczną Wynajmującemu.
 6. W przypadku braku zgłoszenia anulowania rezerwacji lub gdy rezygnacja nastąpi w okresie krótszym niż wskazanym w pkt. 5, Najemca jest zobowiązany do dokonania zapłaty w wysokości 100% czynszu uzgodnionego z Wynajmującym za wynajem sali konferencyjnej.
 7. Z tytułu najmu sali konferencyjnej Najemca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie Wynajmującego http://reaktorwarsaw.com/conferenceroom oraz w siedzibie Wynajmującego. Do ceny netto za najem sali konferencyjnej będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % bądź według innej stawki VAT, wprowadzonej przepisami prawa i obowiązującej w dniu rezerwacji sali.
 8. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z sali konferencyjnej przez Najemcę, Wynajmujący jest uprawniony do naliczania opłat za każdą dodatkową rozpoczętą godzinę najmu, ponad wyznaczony czas najmu zgodnie z cennikiem.
 9. Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu najmu przedstawiciel Wynajmującego sporządza protokół szkody w obecności Najemcy. Najemca podpisując protokół szkody zobowiązuje się do jej usunięcia w całości. W przypadku konieczności dokonania napraw, Najemca jest zobowiązany do dokonania ich na własny koszt, bądź pokrycia kosztów ich wykonania
 10. Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia mienia własnego oraz uczestników wydarzenia w czasie trwania umowy najmu.
 11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie i Formularzu zamówienia stosuje się przepisy kodeksu cywilnego